Ljusgården

Stadgar

Föreningen Ljusgårdens nya förslag till stadgar (remiss):

[klicka här för att se orginal]

STADGAR FÖR LJUSGÅRDEN CENTER

 

§ 1 Föreningens namn ska vara Ljusgården Center.

 

§ 2 Föreningens grundtankar om verksamheten:

2.1 övergripande syfte är att:

stödja människor att leva ett integrerat liv i harmoni med sig själva och sin omvärld genom att inspirera och ge möjligheter till utveckling och självkännedom såväl inom kroppsliga, känslomässiga, mentala som andliga dimensioner.

2.2 målsättningar är att:

-bidra till ett ökande av människors ansvarstagande för sig själva, sina liv och sina relationer till andra;

-stimulera till utveckling och skapande av kreativa förmågor;

-bland besökare på Ljusgården uppmuntra till ett accepterande, medkännande och stödjande förhållningssätt och därmed göra det lättare för var och en att känna att den duger som den är;

-verka för ett synsätt på hälsa som omfattar alla mänskliga dimensioner;

-vidga det kulturella utbudet genom att stimulera olika konstarter;

-uppmuntra till jämställda relationer mellan alla människor;

2.3 Medlen att nå vårt syfte och våra målsättningar är att erbjuda:

-föredrag, kurser och gruppverksamhet med ledare/föredragshållare som är kunniga och har ett förhållningssätt som stämmer överens med föreningens grundtankar;

-skapande, kreativa verksamheter samt kropp och rörelseaktiviteter;

-alternativa behandlingar individuellt och i grupp;

-ett utbud av konst, musik, litteratur m.m. i enlighet med föreningens inriktning;

-lokaler till utlåning för terapeuter och behandlingsformer som överensstämmer med föreningens syfte och målsättning;

 

§ 3 Styrelsen:

Föreningens styrelse ska bestå av 5 ordinarie ledamöter av vilka ordföranden och ordinarie ledamöter väljs på årsmötet, samt minst 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

3.l Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

3.2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande

3.3 Beslutsförhet. Styrelsen är beslutsför när minst 3 av styrelsens ordinarie ledamöter däribland minst en av ordförande eller vice ordförande är närvarande. Suppleanterna äger yttrande och rösträtt

3.4 Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens verksamhet. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter för delar av verksamheten dels till enskilda personer och dels till arbetsgrupper.

3.5 Styrelsens mandattid skall vara ett år.

 

§ 4 Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet eller syfte kan uteslutas. Vi har en strävan att medlemmar i föreningen ska kunna gå på föredrag, kurser, hyra lokal m.m. till ett reducerat pris.

 

§ 5 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

 

§ 6 årsmöte:

6.1 Föreningens årsmöte hålls i mars månad. Kallelse utsänd minst 2 veckor före mötet.

6.2 Om minst 30% av medlemmarna eller styrelsen önskar ett extra årsmöte skall styrelsen kalla till ett sådant senast 2veckor före mötet.

6.3 Endast föreningens medlemmar har behörighet att delta och rösta på årsmötet.

6.4 Vid föreningens årsmöte skall:

-väljas mötesfunktionärer;

-verksamhetsberättelse presenteras inkluderande årsbudget;

-ekonomiska rapporter presenteras;

-frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas;

-fastställas årsavgift för följande kalenderår;

-väljas styrelseledamöter och suppleanter;

-väljas revisor för tiden intill dess nästa årsmöte hållits;

-väljas valberedning för tiden intill dess nästa årsmöte har hållits.

Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.

 

§ 7 Förändringar av stadgar.

För förändringar av stadgar krävs beslut vid ett årsmöte med minst 2/3 majoritet, dock att förändring av §10 (föreningens upplösning) skall fattas med 3/4 majoritet av de röstberättigade vid 2 på varandra utlysta årsmöten med minst 2 veckor mellan mötena.

 

§ 8 Vinst. Uppkommen vinst skall användas till investeringar, vidgande verksamhet samt för att subventionera vidareutbildning till dem som regelbundet arbetar för föreningen.

 

§ 9 Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.

 

§ 10 Föreningens upplösning.

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med 3/4 majoritet av de röstberättigade vid 2 på varandra utlysta årsmöten med minst 2 veckor mellan mötena.
Om föreningen upplöses eller går i konkurs skall behållna nettotillgångar och inventarier överföras till annan verksamhet med liknande målsättning enligt årsmötets beslut.

 

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 18/3, 2003.

Undertecknat av:

Ordf. A????? ????   |    Sekr. Gunnar Jonsson
Bevittnas:    
S??? J???    |    Veronica Berntsson 

Justeringar:

  • 2013-03-19:  Oförändrad avskrift inlagd.
  • 2013-03-00:

Save pagePDF pagePrint page

One Thought on “Stadgar

  1. Anders on 3 mars, 2015 at 08:12 said:

    Motion årsmöte/Ändringsförslag:
    §4 Medlemskap
    Varje enskild person med intresse för att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet eller syfte kan uteslutas. Vi har en strävan att medlemmar i föreningen ska kunna gå på föredrag, kurser, hyra lokal m.m. till reducerat pris.

Kommentera

Missa inte kommande händelse:

NYHET! Healingutbildning mot Healingterapeut

Datum/Tid
2018-02-02, fredag - 2018-02-04, söndag
Hela dagen

BLI EN HOLISTISK HEALER!

Det är underbart att ha förmågan att göra skillnad för ens egen och andras livskvalitet!
Var roligt det är sedan att göra unika behandlingar till sin klient utifrån dennes behov!

Lär dig våra kunskaper inom healing 
Ge dig kompetens med både bredd och djup

Martin Colclough & AnnCatrin Pettersson
sammansätter sina kunskaper om helande och
lägger grunden för en ny yrkesutbildning inom healing.

I dag är det för många tufft att leva på sitt alternativa företagande.
Det är därför viktigt att ha en bredd och ett djup att erbjuda i
behandlingar och konsultationer.
Det kan du skapa du med våra kunskaper.
Det roliga med vår s.k. ”Pilotutbilding” är att vi är öppnade mot andevärlden under kurs för att våra team ska kunna komplettera de kunskaper vi redan har och ger till er.
AnnCatrin har arbetat så tidigare och det är en fantastisk upplevelse och väldigt roligt. Mycket nytt och oväntat kan komma till under dessa kurser på det viset.

Innehåll

Själens kvalitet: Övningar, tekniker och medvetandegöranden
Andlig healing: 
olika områden täcks, som; Trans healing -Absent healing -Distans healing
Fysisk healing: Att du som terapeut känner till kraftens principer inom dig och skapar helande aktivitet i klienten
Mental healing: De olika skikten från det undermedvetna och dess påverkan
Energirening & Balansering: Att kunna rena och transformera energier som ligger i klientens aurafält och kroppar,mentalt,emotionellt, fysiskt

Hypnoterapi: 
Med regression för att läka i din tid
Suggestionsterapi: Att få hjärnan att byta riktning
Samtalskonsultation: Utforska och öva tekniker vad i samtalet skapar läkning hos klienen
Coaching: Utgår från nu och framåt och hur coachen ställer de rätta frågorna.

Klientbemötande 
& Etik: Vad är ett etiskt förhållningssätt…
Lagar: Vad gäller t.ex. Sverige och i EU etc.
Självlärande och självhelande tekniker: Tekniker att återkoppla till sig själv som terapeut

Mer om kursen: Healing är så mycket mer än händer som läggs på en annan person. Så mycket mer än att ha kontakt med andevärlden. Vi ser healing som enorm möjlighet till förbättrad livskvalitet. Beroende på vart individen är i sin livssituation så kan vi välja tekniker som passar individen för att skapa helande. Vilket ökar möjligheterna för personen att komma vidare med sitt liv på ett gynnsamt sätt.
Vi har studerat och arbetat många år inom olika helande områden. Är du lika nyfiken som oss, kan vi rekommendera dig att ta emot våra kunskaper.

Vi börjar med att göra 4 helger under ett år. Vi ger intyg på vad vi gjort för varje helg och din närvaro.
Här bokar du dig för de första 4 helgerna. Sista helgen är en bedömningshelg med skriftlig återkoppling och möjligt diplom som healingterapeut.

Efter de 4 helgerna utvärderar vi året. Därifrån planeras att vidareutveckla utbildningen som vi misstänker blir en 2-3 årig utbildning när det är klart.

Går du den här pilotutbildningens kurser erbjuds det färdiga kursmaterialet och kommande healingterapeutkurser förmånligt.

Datum:  2018 2-4 feb, 25-27 maj, 14-16 sept, 23-25 november
Tider: Fredag 18:30-21:00, Lördag: 09:30-18:00, Söndag 09:30-16:00

Pris: 
Efter som det är en pilotutbildning har vi valt att erbjuda ett fantastiskt pris som 2500kr per helg istället för våra ordinarie helgpriser som är 3200kr/helg.
Du sparar alltså 2800kr med att gå i denna pilotgrupp mot Healingterapeut.
Betalning: anmälningsavgift 2000kr för 4 helger. Därefter 2000kr 3 veckor före varje kurshelg. Alternativt att du betalar 10 000kr i samband med din anmälan.

Plats: Linköping, Platensgatan 16
Boende: Finns många olika former av övernattningar att boka i Linköping. Eventuellt kan vi samordna med övernattning. Samåkning kan eventuellt ordnas via oss också.

Bonus: AnnCatrin har healingcirklar, meditationscirklar och mediala cirklar till reducerat pris för de som går utbildningen. Går du healingcirkeln ges då tillfälle att träna. Ytterligare träningstillfällen kan samordnas via Ariom Akademin både i Linköping och annan ort.
Vad kommer det sig? Vi är angelägna att kunskapen och informationen landar på ett bra sätt. Det är så roligt att repetera, experimentera och utforska kunskaper som lärts ut på kurshelger.  Att reflektera efter flera övningar på samma kunskap ger oerhört mycket för den egna visdomen och ger trygghet i det man utför. Övar man inte mellan tillfällena rinner kunskapen mer ut i sanden och vi ser hellre att du gör den till din.

BOKNING! ej på Ljusgårdens sida >>klicka på länken här<<
Eller maila kontakt@ariom.guide
Alternativt Ring eller smsa Kansli: Tel: 0769 – 48 22 27
AnnCatrin: 0739344100
Om vi inte svarar lämna sms så kontaktar vi dig så snart vi kan.